Avaliku tähtsusega punkt

Avaliku tähtsusega punktid on näiteks: koolimajad, lasteaiad, raamatukogud, muuseumid, keskused, seltsimajad jms.

• Kas Sind huvitavasse piirkonda on juba paigaldatud (või paigaldatakse hetkel) EstWin baasvõrgu kaabel?
Kontrollida saad seda meie avalikult kaardilt http://ela12.elasa.ee/elakaart/ , kui sisestad otsinguväljale Sind huvitava asula nime. Sinine joon näitab trasse, mis on piirkonnas juba valmis ehitatud, punane joon trasse, mis on ehituses.
 
• EI, EstWin võrku meie lähedal veel ei ole ja kaardilt ma ka midagi ei leidnud.
Sellisel juhul ei ole Teid huvitavat piirkonda veel lahendatud. See ei tähenda aga sugugi, et Teie piirkond oleks unustatud või EstWin projektist välja jäänud.

EstWin projekt ei ole veel kaugeltki lõppenud ja uusi piirkondi, kuhu me EstWin võrku planeerime, lisandub ka edaspidi. EstWin baasvõrgu trasside kulgemist planeeritakse jooksvalt juurde, kuni projekti eesmärk on täidetud.
Vastavalt sellele, kuidas uued planeeringud valmivad ja kooskõlastused saavad, täiendame ka oma veebikaarti, millelt on hea jälgida trasside täpsemat kulgemist.
EstWin projekti eesmärk on katta aastaks 2015 lairiba võrguga kogu Eesti, seega kindlasti jõuame oma planeeringutega ka Teile lähemale.

 
Kuigi et EstWin projekti raames ehitatakse nn. baasvõrku ja kliendiühendusi välja ei ehitata, näeb lairibavõrgu ehitamise tehnoloogia ette teatava arvu liitumispunktide välja ehitamist trassile. Et ehituse käigus loodavad liitumispunktid saaksid rajatud kohtadesse, kus kohalikel elanikel ning ka Eesti riigil oleks neist liitumispunktidest maksimaalne kasu, oleme võtnud suuna, et loodavad liitumispunktid asuksid nö. kohaliku tähtsusega punktides – näiteks omavalitsused, vallakeskused ja ka koolid ning lasteaiad.
Meil on sellistest asutustest olemas ka üsna adekvaatne andmebaas ja meie tööprotsess näeb ette ka seda, et me selliste punktide planeerimise oma trassidele kooskõlastame alati eelnevalt kohaliku omavalitsusega. Seega võib üsna kindel olla, et iga kool, lasteaed või vallakeskus EstWin baasvõrgu ehituse käigus võrguga ühendatud saab.
 
• JAH, minu lähedal on EstWin baasvõrgu trass ja mind huvitavasse asutusse on välja ehitatud liitumispunkt.
Tõenäoliselt asub Teid huvitavas asutuses ELASA kaabli otsastuspaneel ja mingeid aktiivseadmeid seal ei ole. Tavaliselt on sealt veetud kaks kaablikiudu lähimasse operaatori võrgusõlme ja seega loodud võimalus tarbida selle konkreetse operaatori poolt pakutavaid sideteenuseid Teile lähimast operaatori võrgusõlmest.
 
Selleks, et Te saaksite oma asutuses teenuseid tarbida, peab see operaator olema valmis pakkuma Teile sideteenust (internet, kõneside vmt).
Reeglina käib asi selliselt, et teenust vajav asutus pöördub sideoperaatori poole sooviga neilt teenust saada ja see sideoperaator ise rendib meilt Teile teenuse pakkumiseks vajalikku kiudu ning paigaldab ka vajalikud aktiivseadmed. Teil kui lõpptarbijal ei ole siis vaja arveldada mitme pakkujaga eraldi.
Samas ei ole see selline reegel, mida muuta ei saaks. Kui Teil on selge vajadus ise meilt mingil otstarbel pimedat kiudu rentida, siis seda Te ka saate. Sellisel juhul palume tutvuda EstWin kiu rendi tingimustega meie kodulehel http://www.elasa.ee/index.php?page=153 ja saata meile päring e-postile rent@elasa.ee
 
Kindlasti tasub aga meeles pidada, et kuna ELASA ehitab ainult baasvõrku ja ise teenuseid ei paku, vaid rendib nn. pimedat kiudu, siis kaabli/kiu olemasolu ei tähenda veel interneti olemasolu. Teenuse tarbimiseks on vajalik sideoperaatori olemasolu ja valmisolek piirkonnas teenust pakkuda.
 
• JAH, minu lähedal on EstWin baasvõrgu trass, aga millegipärast ei ole mind huvitavasse kohaliku tähtsusega punkti baasvõrgu ehituse raames liitumispunkti rajatud.
Kuna Teie piirkonnas on EstWin baasvõrk juba rajatud ja selle ehituse käigus mingil põhjusel liitumispunkti Teid huvitavasse avaliku tähtsusega punkti ei rajatud, siis nüüd tuleb meil selle lõppühenduse vajadust käsitleda sarnaselt ükskõik millise teise lõppühenduse loomisega.
See tähendab seda, et tegemist on juba juurdepääsuühenduse loomisega, mida ELASA kahjuks praeguse EstWin projekti raames lahendada ei saa.
Selliste ühenduste loomine EstWin baasvõrguga on piirkonnas teenuseid pakkuvate telekommunikatsioonioperaatorite ülesanne.
 
Soovitame Teil pöörduda otse Teie piirkonnas tegutseva sideoperaatori poole ja uurida, millised võimalused on Teid huvitava avaliku tähtsusega punkti ja sideoperaatori võrgusõlme vahelise ühenduse loomiseks ning teenuse saamiseks.