Kohalik omavalitsus

• Kas Sind huvitavasse omavalitsusse on juba paigaldatud (või paigaldatakse hetkel) EstWin baasvõrgu kaabel?

Kontrollida saad seda meie avalikult kaardilt http://ela12.elasa.ee/elakaart/ , kui sisestad otsinguväljale Sind huvitava asula nime. Sinine joon näitab trasse, mis on piirkonnas juba valmis ehitatud, punane joon trasse, mis on ehituses.

• EI, EstWin võrku meie lähedal veel ei ole ja kaardilt ma ka midagi ei leidnud.
Sellisel juhul ei ole Teid huvitavat piirkonda veel lahendatud. See ei tähenda aga sugugi, et Teie piirkond oleks unustatud või EstWin projektist välja jäänud.

EstWin projekt ei ole veel kaugeltki lõppenud ja uusi piirkondi, kuhu me EstWin võrku planeerime, lisandub ka edaspidi. EstWin baasvõrgu trasside kulgemist planeeritakse jooksvalt juurde, kuni projekti eesmärk on täidetud.
Vastavalt sellele, kuidas uued planeeringud valmivad ja kooskõlastused saavad, täiendame ka oma veebikaarti, millelt on hea jälgida trasside täpsemat kulgemist.
EstWin projekti eesmärk on katta aastaks 2015 lairiba võrguga kogu Eesti, seega kindlasti jõuame oma planeeringutega ka Teile lähemale.
 
Enne planeeringu lõplikku valmimist võtame alati ühendust ka nende kohalike omavalitsustega, kelle alalt me oma uute projektidega plaanime läbi minna, ning kooskõlastame nendega nii võimaliku trassijoone kui ka avaliku tähtsusega punktid, kuhu me oleme plaaninud liitumispunktid välja ehitada.

Teadupärast ehitatakse EstWin projekti raames küll nn. baasvõrku ja kliendiühendusi välja ei ehitata, kuid lairibavõrgu ehitamise tehnoloogia näeb ette teatava arvu liitumispunktide välja ehitamist trassile. Et ehituse käigus loodavad liitumispunktid saaksid rajatud kohtadesse, kus kohalikel elanikel ning ka Eesti riigil oleks neist liitumispunktidest maksimaalne kasu, oleme võtnud suuna, et loodavad liitumispunktid asuksid nö. kohaliku tähtsusega punktides – näiteks omavalitsused, vallakeskused ja ka koolid ning lasteaiad.
 
• JAH, minu lähedal on EstWin baasvõrgu trass, kuid me tahaks nüüd hakata arendama ka juurdepääsuvõrku, et uus EstWin ka elanikeni jõuaks.
Kuna EstWin baasvõrgu ehituse käigus ehitatakse ainult baasvõrku, siis on hetkel lõppühenduste e. baasvõrgust-lõpptarbijani-ühenduste välja ehitamine sideoperaatorite ülesanne. Loomulikult on see nii aja- kui töömahukas projekt, kuid koostöös omavalitsustega peaks eesmärgi saavutamine olema lihtsam.
 
Tõsiasi on, et sideoperaatorite jaoks on juurdepääsuvõrkude loomisel prioriteetsemad piirkonnad need, kus loodetav uute klientide hulk on suurem kui üks-kaks uut liitujat.
Seetõttu on väga tervitatav, et omavalitsused juurdepääsuühenduste ehitamise juures õla alla paneks ja ei jätaks lõpptarbijat üksinda seda suurt ja keerulist projekti lahendama. Kindlasti tuleks leida võimalused sidekaablite paigaldamiseks majadeni koostöös teiste projektidega. Näiteks siis, kui ehitatakse välja vee- ja kanalisatsiooni torustikke või ka elektrikaableid.
 
Soovitame omavalitsusel leida võimalusi koostööks mõne sideoperaatoriga ning kindlasti kaasata sinna ka kogukond, et siis ühiselt juurdepääsuühenduse ehituseks lahendus leida.
Omavalitsusel tasuks pöörduda mõne sideoperaatori poole ning uurida, millised võimalused on piirkonna kui terviku lahendamiseks, et luua valguskaablil põhinev juurdepääsuvõrk baasvõrgust tarbimiskohtadeni.
Siit edasi tuleb juba sideoperaatoripoolne tagasiside, kes annab kätte suunised edasiseks tegevuseks.
ELASA on valmis vajadusel abistama oma kogemustega.
 
Kuna ELASA ehitab vaid baasvõrku ja ise teenuseid ei paku, siis on oluline nüanss baasvõrgu rajamise juures see, et kaabel maas ei tähenda veel interneti olemasolu. Selleks, et teenused lõpptarbijani jõuaks, on vaja, et selle baasvõrgu kiudude peal sideoperaatorid oma teenuseid pakkuma hakkaks. Sellepärast soovitamegi uurida peale Teie piirkonnas oleva baasvõrgu lõplikku valmimist, milline operaator Teie piirkonda on plaaninud tulla ja kellega tasuks juurdepääsuühenduste võimaluste osas läbi rääkima hakata.
 
Juurdepääsuühenduse saamiseks on kohalikul omavalitsusel, kelle lähedal on olemas EstWin baasvõrgu trass, seega 2 võimalikku varianti:
a) elanikel ja/või külaseltside koostöös omavalitsuste ja sideoperaatoritega algatada kogu piirkonna valguskaablil põhineva juurdepääsuvõrgu ehitamise projekt ning ehitada ise välja valguskaablil põhinevad lõppühendused baasvõrgu liitumispunktist tarbimiskohtadeni;
b) oodata, kuni operaatorid hakkavad ise valguskaablil põhinevaid lõppühendusi välja ehitama.

Samas on oluline märkida, et füüsilise kaabli vedamine baasvõrgust lõppkasutajani on ainult üks võimalik variant. Teine samaväärne variant on pakkuda lõppkasutajale teenuseid mobiilse interneti teel läbi mõne lähemal asuva mobiilioperaatori masti, mis tänu EstWin-i võrguga ühendamisele juba tunduvalt paremaid võimalusi saab pakkuma.
Samuti on selle võimaluse kasutama hakkamine tarbijale lihtsam, kuna peale mobiilimasti ühendamist EstWin baasvõrguga ei ole operaatoril vaja teha muud, kui mobiilimastis mõned seadmed välja vahetada ja seega jääb selle variandi puhul ära ajamahukas kaablite vedamine baasvõrgust lõpptarbijani.

Täpsemate võimaluste osas soovitame pöörduda otse Teie piirkonnas tegutseva sideoperaatori poole.  
  
 
Vaata ka www.lairibafoorum.ee