Isikuandmete kaitse

Isikuandmete töötlemine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuses

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) hindab kõrgelt oma kliente, partnereid ja töötajaid ning teeb kõik vajaliku, et nende isikuandmed oleksid seaduslikult ja turvaliselt töödeldud sealhulgas kaitstud volitamata juurdepääsu ja edastamise eest. ELASA isikuandmete töötlemise põhimõtted on järgmised.

 • Isikuandmete töötlemisel lähtub ELASA Eestis kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest. Andmeid töödeldakse vaid ulatuses, mis on vajalik lepingute täitmiseks ja klientide teenindamiseks.
 • ELASA säilitab oma ehitusdokumentatsiooni infosüsteemis isikliku kasutusõiguse lepinguid, tagades lepingutes sisalduvate isikuandmete kaitse, võimaldades juurdepääsu süsteemile vaid vastavate kasutajaõiguste ja ID kaardi põhiselt tuvastatud kasutajatele.
 • Oma volitatud töötlejatest kliente (kes osutavad teenuseid lõpptarbijatele) on ELASA informeerinud vajadusest teavitada lõpptarbijaid nende isikuandmete kasutamisest ELASA poolt juhul, kui need on vajalikud lepingu täitmiseks (toote kiurent tarbijaühenduseks puhul).
 • ELASA järgib oma igapäevategevuses isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise põhimõtteid.
 • ELASA töötajad on isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise kohustusest teadlikud ning vastutavad selle täitmise eest.
 • ELASA töötleb isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmed on piisavad ja asjakohased ega ole nende töötlemise eesmärkide suhtes liiased.
 • ELASA jaoks on isikuandmete terviklus ja selle tagamine oluline. Töötlemise eesmärgi seisukohast valed või mittevajalikud isikuandmed kustutatakse.
 • ELASA kaitseb talle usaldatud isikuandmeid igasuguse volitamata või ebaseadusliku juurdepääsu ja töötlemise eest.
 • ELASA ei kasuta isikuandmeid kommunikatsiooni, reklaami ega muul taolisel eesmärgil.
 • ELASA rakendab isikuandmete kaitse tagamiseks asjakohaseid füüsilisi, organisatoorseid ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
 • ELASA ei edasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete edastamise kohustus tuleneb õigusaktist või andmete edastamiseks on andmesubjekt andnud enne nõusoleku.
 • ELASA ei kasuta automaatset andmetöötlust.

ELASA klientidel või lõpptarbijatel, kellele sideteenuse osutamiseks kasutatakse toodet kiu rent tarbijaühenduseks, samuti lepingulistel partneritel, on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mis ELASA-l teie kohta on, kuid enne selliste andmete väljastamist peame olema kindlad, kes te olete. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist või parandamist, loobuda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele, samuti nõuda andmete ülekandmist.

Kui soovite infot selle kohta milliseid Teie andmeid ELASA säilitab, soovite oma andmeid kustutada, parandada, esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele või andmeid üle kanda, siis võtke ühendust info@elasa.ee.