Hanked

Eesti Lairiba Arenduse SA poolt täna rajatav interneti baasvõrk EstWin on mõeldud võrgusõlmede ja juurdepääsuvõrkude ühendamiseks. EstWin baasvõrgu projekt sõltub nii mahuliselt kui ajaliselt suures ulatuses sellest, millal ja millises mahus Vabariigi Valitsuse poolt Eestit katva interneti baasvõrgu rajamiseks vahendeid eraldatakse. Kuna EstWin baasvõrku rajatakse suures osas Euroopa Liidu vahendite toel, siis planeeritakse ja ehitatakse võrku etapiviisiliselt. Iga uue etapi ellu viimiseks kuulutab Eesti Lairiba Arenduse SA välja projekteerimis- ja ehitushanke, mille käigus valitakse välja peatöövõtjad, kelle ülesandeks on EstWin optilise sidevõrgu projekteerimine ja ehitamine koos kõigi sinna juurde kuuluvate tegevuste teostamisega. Enne hanke välja kuulutamist teeb Sihtasutus peatselt ehitusse minevate trasside kohta valmis eelplaneeringu, mis kooskõlastatakse enne lõplikku kinnitamist Eesti Vabariigis tegutsevate sideoperaatoritega ja riiklike institutsioonidega. Samuti küsitakse vajalike ühenduspunktide osas arvamust kõigilt kohalikelt omavalitsustelt, kelle territooriumilt planeeritavad trassid läbi mineva hakkavad. Peale seda, kui kõik huvigrupid on saanud trassi parimaks kulgemiseks oma sõna sekka öelda, koostatakse lõplikud trassiplaneeringud ning seejärel juba kuulutatakse välja hange. Kui hange on edukalt läbi viidud ja peatöövõtjad välja valitud, tuleb oodata rahastamisotsust, mille alusel EstWin võrgu rajamiseks vajalikud vahendid eraldatakse. Hankelepingute sõlmimine ja ehituse algus toimubki tavaliselt üsna pea peale riigipoolset rahastamisotsuse tegemist. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse poolt rajatava EstWin optilise baasvõrgu projekti ellu viimise juures on läbi aastate peatöövõtjatena osalenud mitmed erinevad ettevõtted: Eltel Networks AS (uue nimega AS Connecto Eesti), Corle OÜ, Empower AS, Ericsson Eesti AS, Haberst Infra AS, AS K.U.Mell, MTR Halduse OÜ, Televõrgu AS. EstWin lairiba baasvõrgu rajamiseks viidi läbi ühtekokku 13 erinevat hanget ja tänaseks on EstWin baasvõrgu arendus lõppenud. Baasvõrgu arendamise projektile järgnevad juba üle-Eestilised juurdepääsuvõrkude rajamise projektid, millest võtab osa ka Eesti Lairiba Arenduse SA. Täpsemalt saab meie juurdepääsuvõrkude projektide kohta lugeda meie kodulehelt. Toimunud hangete sisuga on võimalik tutvuda allpool.