Baasvõrk on. Kuidas edasi?

EstWin baasvõrgu ehitus on vaid esimene etapp kogu Eestit katva interneti sidevõrgu rajamise projektis ning seetõttu ei ehitata EstWin projekti raames välja lõppühendusi baasvõrgust lõppklientideni. Baasvõrgu valmimisele peavad järgnema juurdepääsuvõrkude rajamise projektid, mille käigus viiakse ühendused konkreetsete tarbijateni.
Juurdepääsuvõrkude rajamisega tegelevad täna peamiselt erinevad sideoperaatorid. Samuti on juurdepääsuvõrke rajanud külaseltsid jms. kogukonnad ning kohalikud Leader koostöökojad. 

2018. aastal käivitati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel üleriigiline juurdepääsuvõrkude rajamise programm, mille raames plaanitakse ehitada välja valguskaablivõrgud piirkondadesse, kus praegu puuduvad kaabliga sidevõrgud ning kuhu eraettevõtjad neid lähiaastatel rajada ei plaani. Alates 2021. aastast on Eesti Lairiba Arenduse SA üks neist ettevõtetest, kes rajab riigi toel juurdepääsuvõrke olemasolevast baasvõrgutaristust kuni tarbijateni.
Täpsemat infot töös olevate juurdepääsuvõrgu projektide ja nende arendajate kohta leiab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt.

Kuigi EstWin baasvõrgu projekt ei toonud optilist sidekaablit päris tarbija ukseni, oli projekti peamiseks ülesandeks viia lairibaühendused tarbijaile palju lähemale ning lihtsustada neile internetipõhiste teenuste pakkumist – projekti valmides oli vahemaa sidevõrgu ja lõpptarbija vahel olulisel määral vähenenud.
EstWin baasvõrk  võimaldab  mitmel erineval sideoperaatoril sama-aegselt ühes piirkonnas oma teenuseid pakkuda. Selleks, et sideoperaatoritel oleks EstWin baasvõrgu vahendusel võrdsed võimalused oma tarbijateni jõudmiseks, ühendatakse baasvõrgu ehituse käigus kõik sidetrassi lähistele jäävad sideoperaatorite sõlmed.
Samuti lihtsustab olemasolev baasvõrk järgnevate juurdepääsuvõrgu projektide elluviimist. Kuna vajaminev baastaristu on tänu EstWin baasvõrgu projektile nüüd tarbijatele palju lähemal, peavad baastrassist lähtuvad juurdepääsu-ühenduste arendused elanikeni jõudmiseks katma tunduvalt lühemaid vahemaid.

Kui soovite paremat internetiühendust ja suuremaid kiirusi, siis tuleks kõigepealt kontakteeruda just selle sideoperaatoriga, kelle teenused  kõige sobivamad tunduvad või kellega KOV koostööd teeb. Eesti Lairiba Arenduse SA kliendiks on täna juba 21 sideoperaatorit üle kogu Eesti, nende hulgas ka mitmeid ainult omavalitsustele või riigiasutustele keskendunud ettevõtteid.
Kui olete leidnud sobiva operaatori, siis tuleks teenusepakkujale selgitada oma soove ja leida üheskoos parim lahendus soovitud teenuse saamiseks.

Kui piirkonnas on olemas telefonijaam ning majadesse on veetud telefonikaablid, siis suure tõenäosusega on operaator valmis peale seadmete vahetust alustama koheselt kõigile ka kiire interneti pakkumist. Nii et kui majas on juba olemas tavatelefoni kaabel, tuleks pöörduda operaatori poole, et saada pakkumine interneti teenustele. Sellise olukorra puhul ei tohiks sobiva lahenduse leidmine kaua aega võtta.

Kui hoonesse ei tule ühtegi sidekaablit, aga ühendust soovitakse saada just kaabli kaudu, tuleb see kaabel kõigepealt paigaldada.
Selleks on neile asutustele, kelle lähedal on olemas EstWin baasvõrgu trass, 3 võimalikku varianti:

  • koostöös sideoperaatoritega algatada kogu piirkonna valguskaablil põhineva juurdepääsuvõrgu ehitamise projekt, millega lahendatakse ära nii kohaliku elanikkonna kui ka KOV-i enda internetivajaduse küsimus – see eeldab omavalitsuse valmisolekut projektis aktiivselt kaasa lüüa, näidata initsiatiivi ning ka elanikelt ilmselt teatavas ulatuses omafinantseeringut.
  • korraldada ainult KOV hoone ühenduse rajamine ning leida vahendid valguskaablil põhineva lõppühenduse ehitamiseks lähima baasvõrgu liitumispunktist tarbimiskohani – selle valiku puhul aitab vajalikest töödest ja nende maksumusest ülevaadet saada operaator, kelle teenuseid otsustatakse tulevikus tarbima hakata;
  • oodata, kuni realiseerub riiklik juurdepääsuvõrkude rajamise projekt – see valik eeldab internetiühenduse soovijalt teatud määral kannatlikkust ning on ilmselt kõige aeganõudvavam lahendus, kuid eeliseks on riigipoolne toetus ning tarbija jaoks lihtsam asjaajamine.

2018. aastal alustas riigi toetusel juurdepääsuvõrkude I etapi rajamist avaliku konkursi võitja Elektrilevi OÜ (täna Enefit Connect OÜ).
2021. aastal ehitavad riikliku toetuse abil üle-eestilisi juurdepääsuvõrke juba mitmed ettevõtted (sh. Eesti Lairiba Arenduse SA). Täpsemalt on võimalik nende ettevõtete nimekirjade ja II etapi piirkondadega tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel.
Eesti Lairiba Arenduse SA poolt rajatava EstWin juurdepääsuvõrgu projektide ja liitumisvõimalustega on võimalik lähemalt tutvuda meie kodulehel.

Mõningatel juhtudel on baasvõrgu ehituse käigus loodud liitumispunkt ka KOV-i kinnistu piirile, kuhu on jäetud piisav kaablivaru hoonesse sisenemiseks. Sellisel juhul on kogu protsess tunduvalt kiirem ja lihtsam. Ka seda informatsiooni tuleks küsida sideoperaatorilt.

Oluline on märkida, et füüsilise kaabli vedamine baasvõrgust lõppkasutajani on vaid üks võimalik variant hea internetiteenuse saamiseks.
Samaväärne variant on tarbida teenuseid raadiolahenduse vahendusel kas siis mobiilse interneti teel, mille kiirused ajas on kasvanud muuhulgas tänu tugijaamade EstWin baasvõrguga ühendamisele, või kaaluda erinevaid P2P ja P2MP lahendusi, milliste kiirustena täna reklaamitakse juba püsiühendusega võrreldavaid suurusi.
Raadiolahenduse eeliseks on selle kasutusele võtmise kiirus ja lihtsus, mille puhul jääb ära kulukas ja aeganõudev kaablite vedamine baasvõrgust lõpptarbijani.