EstWin baasvõrk on. Kuidas edasi?

EstWin baasvõrgu ehitus on vaid esimene etapp kogu Eestit katva interneti sidevõrgu rajamise projektis ning seetõttu ei ehitata EstWin baasvõrgu projekti raames  välja lõppühendusi baasvõrgust lõppklientideni. Baasvõrgu valmimisele järgnevad juurdepääsuvõrkude rajamise projektid, mille käigus viiakse ühendused konkreetsete tarbijateni.
Juurdepääsuvõrkude rajamisega tegelevad erinevad sideoperaatorid, samuti on juurdepääsuvõrke rajanud külaseltsid jms. kogukonnad ning kohalikud Leader koostöökojad.

2018. aastal käivitati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel üleriigiline juurdepääsuvõrkude rajamise programm, mille raames plaanitakse ehitada välja valguskaablivõrgud piirkondadesse, kus praegu puuduvad kaabliga sidevõrgud ning kuhu eraettevõtjad neid lähiaastatel rajada ei plaani. Alates 2021. aastast on Eesti Lairiba Arenduse SA üks neist ettevõtetest, kes rajab riigi toel juurdepääsuvõrke olemasolevast baasvõrgutaristust kuni tarbijateni.
Täpsemat infot töös olevate juurdepääsuvõrgu projektide ja nende arendajate kohta leiab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt ja sealselt taristumeetme kaardilt.

Kuigi EstWin baasvõrgu projekt ei toonud optilist sidekaablit päris tarbija ukseni, oli projekti peamiseks ülesandeks viia lairibaühendused tarbijaile palju lähemale ning lihtsustada neile internetipõhiste teenuste pakkumist – projekti valmides oli vahemaa sidevõrgu ja lõpptarbija vahel olulisel määral vähenenud.
EstWin baasvõrk  võimaldab  mitmel erineval sideoperaatoril sama-aegselt ühes piirkonnas oma teenuseid pakkuda. Selleks, et sideoperaatoritel oleks EstWin baasvõrgu vahendusel võrdsed võimalused oma tarbijateni jõudmiseks, ühendatakse baasvõrgu ehituse käigus kõik sidetrassi lähistele jäävad sideoperaatorite sõlmed.
Samuti lihtsustab olemasolev baasvõrk järgnevate juurdepääsuvõrgu projektide elluviimist. Kuna vajaminev baastaristu on tänu EstWin baasvõrgu projektile nüüd tarbijatele palju lähemal, peavad baastrassist lähtuvad juurdepääsu-ühenduste arendused elanikeni jõudmiseks katma tunduvalt lühemaid vahemaid.

Kui soovid paremat internetiühendust ja suuremaid kiirusi, tuleks kõigepealt kontakteeruda just selle sideoperaatoriga, kelle teenused Sulle kõige sobivamad tunduvad. Eesti Lairiba Arenduse SA kliendiks on täna juba 22 sideoperaatorit üle kogu Eesti.
Kui oled leidnud omale sobiva operaatori, tuleks teenusepakkujale selgitada oma soove ja leida üheskoos parim lahendus soovitud teenuse saamiseks.

Kui piirkonnas on olemas telefonijaam ning majadesse on veetud telefonikaablid, siis suure tõenäosusega on operaator valmis peale seadmete vahetust alustama koheselt kõigile ka kiire interneti pakkumist. Nii et kui majas on juba olemas tavatelefoni kaabel, tuleks pöörduda operaatori poole, et saada pakkumine interneti teenustele. Sellise olukorra puhul ei tohiks sobiva lahenduse leidmine kaua aega võtta.

Kui majja ei tule ühtegi sidekaablit, aga ühendust soovitakse saada just kaabli kaudu, tuleb see kaabel kõigepealt paigaldada.
Selleks on neile, kelle lähedal on olemas EstWin baasvõrgu trass, 3 võimalikku varianti:

  • elanikel (või külaseltsidel/kogukondadel) koostöös omavalitsuste ja sideoperaatoritega algatada kogu piirkonna valguskaablil põhineva juurdepääsuvõrgu ehitamise projekt – see eeldab omavalitsuse valmisolekut projektis aktiivselt kaasa lüüa, näidata initsiatiivi ning ka elanikelt ilmselt teatavas ulatuses omafinantseeringut.
  • korraldada ainult oma isikliku ühenduse rajamine ning finantseerida ise  oma valguskaablil põhineva lõppühenduse ehitamist baasvõrgu liitumispunktist tarbimiskohani  – selle valiku puhul aitab vajalikest töödest ja nende maksumusest ülevaadet saada operaator, kelle teenuseid otsustatakse tulevikus tarbima hakata;
  • oodata, kuni realiseerub riiklik juurdepääsuvõrkude rajamise projekt – see valik eeldab internetiühenduse soovijalt teatud määral kannatlikkust ning on ilmselt aeganõudvaim lahendus, kuid eeliseks on riigipoolne toetus ning tarbija jaoks lihtsam asjaajamine.

2018. aastal alustas riigi toetusel juurdepääsuvõrkude I etapi rajamist avaliku konkursi võitja Elektrilevi OÜ (täna Enefit Connect OÜ).
2021. aastal ehitavad riikliku toetuse abil üle-eestilisi juurdepääsuvõrke juba mitmed ettevõtted (sh. Eesti Lairiba Arenduse SA). Täpsemalt on võimalik nende ettevõtete nimekirjade ja II etapi piirkondadega tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel ja  TTJA taristumeetme kaardil, kus on ära toodud põhjalikum asukohainfo.

Eesti Lairiba Arenduse SA poolt 2021. aastal rajatud EstWin juurdepääsuvõrgu projektidega on võimalik lähemalt tutvuda meie kodulehel.

2022. aastal riikliku toetuse abil juurdepääsuvõrke rajavate ettevõtete nimekirja ja toetuse saamise tingimused võib leida  Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt .

Eesti Lairiba Arenduse SA 2022. aasta juurdepääsuvõrkude rajamise taotlusvoorus ei osale.

Oluline on märkida, et füüsilise kaabli vedamine baasvõrgust lõppkasutajani on  vaid üks võimalik variant hea internetiteenuse saamiseks.
Samaväärne variant on tarbida teenuseid raadiolahenduse vahendusel kas siis mobiilse interneti teel, mille kiirused ajas on kasvanud muuhulgas tänu tugijaamade EstWin baasvõrguga ühendamisele, või kaaluda erinevaid P2P ja P2MP lahendusi, milliste kiirustena täna reklaamitakse juba püsiühendusega võrreldavaid suurusi.
Raadiolahenduse eeliseks on selle kasutusele võtmise kiirus ja lihtsus, mille puhul jääb ära kulukas ja aeganõudev kaablite vedamine baasvõrgust lõpptarbijani.