Baasvõrk on. Kuidas edasi?

EstWin baasvõrgu ehitus on vaid esimene etapp kogu Eestit katva interneti sidevõrgu rajamise projektis ning seetõttu ei ehitata EstWin projekti raames  välja lõppühendusi baasvõrgust lõppklientideni. Baasvõrgu valmimisele peavad järgnema juurdepääsuvõrkude rajamise projektid, mille käigus viiakse ühendused konkreetsete tarbijateni.
Juurdepääsuvõrkude rajamisega tegelevad täna peamiselt erinevad sideoperaatorid. Samuti on juurdepääsuvõrke rajanud külaseltsid jms. kogukonnad ning kohalikud Leader koostöökojad.

2018. aastal käivitati aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel üleriigiline juurdepääsuvõrkude rajamise programm, mille raames tahetakse ehitada välja valguskaablivõrgud piirkondadesse, kus praegu puuduvad kaabliga sidevõrgud ning kuhu eraettevõtjad neid järgneva kolme aasta jooksul rajada ei plaani. Avaliku konkursi tulemusena kuulutati projekti ellu viijaks Elektrilevi OÜ,  kelle kodulehelt leiab täpsemat informatsiooni liitumisvõimaluste ja ajakava kohta.

Ka digiportaalis Geenius on kajastatud üht võimalust, kuidas kiire internet eelseisva juurdepääsuvõrkude projekti käigus inimesteni võiks jõuda.

Kuigi EstWin baasvõrgu projekt ei too optilist sidekaablit tarbija ukseni, on projekti peamiseks ülesandeks viia lairibaühendused tarbijaile palju lähemale ning lihtsustada neile internetipõhiste teenuste pakkumist – projekti valmides on vahemaa sidevõrgu ja lõpptarbija vahel olulisel määral vähenenud.
EstWin baasvõrk  võimaldab  mitmel erineval sideoperaatoril sama-aegselt ühes piirkonnas oma teenuseid pakkuda. Selleks, et sideoperaatoritel oleks EstWin baasvõrgu vahendusel võrdsed võimalused oma tarbijateni jõudmiseks, ühendatakse baasvõrgu ehituse käigus kõik sidetrassi lähistele jäävad sideoperaatorite sõlmed.

Kui soovid paremat internetiühendust ja suuremaid kiirusi, siis tuleks kõigepealt kontakteeruda just selle sideoperaatoriga, kelle teenused Sulle kõige sobivamad tunduvad. Eesti Lairiba Arenduse SA kliendiks on täna juba 22 sideoperaatorit üle kogu Eesti.
Kui oled leidnud omale sobiva operaatori, siis tuleks teenusepakkujale selgitada oma soove ja leida üheskoos parim lahendus soovitud teenuse saamiseks.

Kui piirkonnas on olemas telefonijaam ning majadesse on veetud telefonikaablid, siis suure tõenäosusega on operaator valmis peale seadmete vahetust alustama koheselt kõigile ka kiire interneti pakkumist. Nii et kui majas on juba olemas tavatelefoni kaabel, tuleks pöörduda operaatori poole, et saada pakkumine interneti teenustele. Sellise olukorra puhul ei tohiks sobiva lahenduse leidmine kaua aega võtta.

Kui majja ei tule ühtegi sidekaablit, aga ühendust soovitakse saada just kaabli kaudu, tuleb see kaabel kõigepealt paigaldada.
Selleks on neile, kelle lähedal on olemas EstWin baasvõrgu trass, 3 võimalikku varianti:

  • elanikel (või külaseltsidel/kogukondadel) koostöös omavalitsuste ja sideoperaatoritega algatada kogu piirkonna valguskaablil põhineva juurdepääsuvõrgu ehitamise projekt – see eeldab omavalitsuse valmisolekut projektis aktiivselt kaasa lüüa, näidata initsiatiivi ning ka elanikelt ilmselt teatavas ulatuses omafinantseeringut.
  • korraldada ainult oma isikliku ühenduse rajamine ning finantseerida ise  oma valguskaablil põhineva lõppühenduse ehitamist baasvõrgu liitumispunktist tarbimiskohani  – selle valiku puhul aitab vajalikest töödest ja nende maksumusest ülevaadet saada operaator, kelle teenuseid otsustatakse tulevikus tarbima hakata;
  • oodata, kuni realiseerub riiklik juurdepääsuvõrkude rajamise projekt – see valik eeldab internetiühenduse soovijalt teatud määral kannatlikkust ning on ilmselt kõige aeganõudvavam lahendus, kuid eeliseks on riigipoolne toetus ning tarbija jaoks lihtsam asjaajamine.

Oluline on märkida, et füüsilise kaabli vedamine baasvõrgust lõppkasutajani on  vaid üks võimalik variant hea internetiteenuse saamiseks.
Samaväärne variant on tarbida teenuseid raadiolahenduse vahendusel kas siis mobiilse interneti teel, mille kiirused ajas on kasvanud muuhulgas tänu tugijaamade EstWin baasvõrguga ühendamisele, või kaaluda erinevaid P2P ja P2MP lahendusi, milliste kiirustena täna reklaamitakse juba püsiühendusega võrreldavaid suurusi.
Raadiolahenduse eeliseks on selle kasutusele võtmise kiirus ja lihtsus, mille puhul jääb ära kulukas ja aeganõudev kaablite vedamine baasvõrgust lõpptarbijani.