Teenuste hinnad

Alates 01.04.2022.a. võrgu haldaja (AS Connecto Eesti) poolt osutatavatele teenustele järgmised hinnad:

Teenuse kirjeldus ühik hind
Tehniliste tingimuste väljastamise tasu kolmandatele isikutele eur/tk 35 + km
Ehitusprojektide kooskõlastamine kolmandatele isikutele eur/tk 45 + km
ELA SA sidevõrgu liinirajatise asukoha väljastamise tasu kolmandatele isikutele eur/tk 20 + km
ELASA liinirajatise ettenäitamise korra tasu kolmandatele isikutele eur/tk 60* + km
Erijuhtumiteks ELASA liinirajatise ettenäitamise tunni tasu kolmandatele isikutele eur/h 40 + km
Valeväljakutsega rikkele väljasõidu tasu eur/kord 400 + km

* sisaldab vajadusel tegutsemisluba ja trasside ettenäitamist, maksimaalselt 60 minutit objektil

ARVELDUSED

  1. Huvitatud isikule esitatakse arve vastavalt käesolevas Lisas sätestatud tasudele.
  2. Huvitatud isik maksab arvel näidatud summa kahe (5) tööpäeva jooksul alates arve väljastamisest arvel näidatud arveldusarvele.
  3. Arve tasumisega viivitamisel on huvitatud isik kohustatud maksma viivist arvel sätestatud viivisemääras.
  4. Huvitatud isik kannab kõik arve tasumisega seotud kulud pangaoperatsioonide eest.
  5. ELASA-l/Connecto-l on õigus keelduda käesolevas Lisas nimetatud tasustatud toimingute tegemisest Huvitatud isikule enne arve tasumist.
  6. ELASA-l/Connectol-l on õigus teostada omal äranägemisel Huvitatud isiku poolt maksmata arve suhtes kõiki Seaduses sätestatud sissenõudmis- ja täitetoiminguid.

NB! Transpordiametile (ja peatöövõtjatele, kes teostavad töid Transpordiameti tellimusel) ning maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on kõik loetletud teenused tasuta.

Transpordiameti tellimusel töid teostatavatel ettevõtetel palume esitada koos taotlusega Transpordiameti volikiri või koopia lepingu esilehest ning maaomanikul väljavõte kinnistusraamatust.

Alates 04.09.2023.a. saab kõiki loetletud teenuseid taotleda Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteem (ELVI) kaudu veebilehelt: elvi.elasa.ee.

Täiendav info telefonil 5336 4150 või e-posti aadressil elasa.haldus@connecto.ee