Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus

Missioon
Loome fiiberoptilise võrgu abil Eesti kaasaegset infoühiskonda!

Fiiberoptiliste sidevõrkude rajamisega turutõrkepiirkondadesse võimaldame kõikidele Eesti elanikele pakkuda juurdepääsu kiirele internetile ja seeläbi võrdseid võimalusi kaasaegsete infoühiskonna teenuste kasutamisel.

Tutvustus
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus asutati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel Eesti Infotehnoloogia ja Telekommuniatsiooni Liidu (ITL) liikmete poolt 11. augustil 2009 aastal. Sihtasutuse eesmärk on ellu viia projekti EstWin. Projekti EstWin raames viiakse uue põlvkonna lairibaühendused, mis baseeruvad fiiberoptilistel kaablitel, kõikjale Eesti maapiirkondades.

Aastaks 2018 peab olema valmis fiiberoptiliste kaablite võrk, mis jõuab kõikide asulateni Eestis. Selle tulemusena peavad 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest olema võrgule lähemal kui 1,5 km.

Eesmärgi saavutamiseks peab sihtasutus välja ehitama üle 6000 km optilisi kaableid ning ühendama ja looma tuhandeid võrguühenduskohti.

Milleks on vaja uue põlvkonna lairibaühendusi?
Uue põlvkonna lairibavõrke rajatakse põhjusel, et kogu meie igapäevane elu sõltub järjest enam infotehnoloogiast. Järjest rohkem meie igapäevasest suhtlusest, ärist, riigikorraldusest ja ka meelelahutusest käib „internetis“ läbi lairibavõrkude. Siiamaani kasutusel olnud tehnoloogiad ja võrgud ei tule lähitulevikus enam järjest kasvava infohulga transportimisega toime. Optilistel kaablitel põhinev baasvõrk võimaldab hõlpsasti edastada järjest kasvava resolutsiooniga videopilti, äärmiselt mahukaid faile ning kasutada erinevaid virtuaalreaalsuse lahendusi.

2009 aasta aprillis ITL-i poolt koostatud ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud „Eesti lairiba arendusvisioon“ püstitab eesmärgi, et kõikidele kodudele, ettevõtetele ja asutustele peab olema kättesaadav 100Mbit/s andmesidekiirust võimaldav lairibaühendus. Selle eesmärgi saavutamine sõltub selgelt ka EstWin projekti elluviimise edukusest.

Visioon
ELASA opereerib üht Euroopa kvaliteetseimat ja soodsaimat passiivset fiiberoptilist lairiba baasvõrku omataoliste seas.
ELASA on arvestatav partner „gigabitühiskonna“ loomisel.

  • ELASA opereeritav võrk on kvaliteetselt rajatud, piisava ressursiga tulevikuteenuste jaoks, korrektselt infosüsteemis kirjeldatud ja vastab klientide nõudmistele toimepidevuse osas;
  • ELASA organisatsioonina ja hallatav baasvõrk on efektiivselt juhitud/majandatud, tänu millele on tagatud organisatsiooni jätkusuutlikkus ja võimalus klientidele pakkuda parimaid kiurendihindasid Euroopas.
  • ELASA osaleb aktiivselt Eesti viimisel „gigabitühiskonda“ (kus Gbps andmesidekiirused on kättesaadavad) tutvustades kaasaegsete andmeedastustehnoloogiate (nii optika kui raadiolahendused) kasutamise vajalikkust ja võimalusi.

Väärtused
Kvaliteet: Kvaliteet on see, mida kliendid ELASA-lt ootavad. EstWin baasvõrgu rajamisel lähtume rangetest kvaliteedinõuetest. Võrk on väga hästi dokumenteeritud ja seda hallatakse viisil, mis tagab teenuse kõrge kvaliteedi.

Kompetentsus: Viime oma eesmärke ellu kompetentse meeskonnaga, kes teab mida teha ja kuidas teha viisil, et saavutatakse parim tulemus. Tihe koostöö sideettevõtete ja ITL-ga  tagab valdkonna parima kompetentsi kaasamise ja kasutamise.

Efektiivsus: Kasutame ressursse otstarbekalt, omame töövahendeid, mis võimaldavad väikese meeskonnaga kiirelt ja adekvaatselt reageerida ükskõik millist ELASA tegevust puudutavale küsimusele.

Kaasamine: Arvestades elluviidava EstWin projekti olulisust kogu Eesti elanikkonnale ja paljude huvigruppide seotust projektiga, peame väga oluliseks kõikide osapoolte kaasamist ja nende soovidega maksimaalsel võimalikul viisil arvestamist.