Maaomanikule

Tehnovõrgu talumistasu

Vastavalt asjaõigusseadusele on maaomanikul õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu.

EstWin optilise kaablivõrgu rajatiste paiknemist kinnistutel ja rajatise omanikku saab kontrollida Maa-ameti portaalist valides menüüst Kitsenduste rakendus (kitsenduse omanik: Eesti Lairiba Arenduse SA).

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus, olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping vms maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Taotluse esitamiseks tuleb täita allolev taotlusvorm:

Alates 01.01.2019 reguleerib tehnorajatise talumise tasu suurust ja taotlemise korda asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muudatus, millega on võimalik tutvuda Riigi Teataja vahendusel  (vt. §155 ja 156  ja vt ka https://www.riigiteataja.ee/akt/104052018003 ).

Talumistasu aastane suurus on 2019. aasta 1. jaanuarist kehtima hakkava asjaõigusseaduse alusel 7,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega.
Maaomanikul on võimalik oma talumistasu suurusega tutvuda Maa-ameti poolt loodud informatiivse talumistasu arvutamise kalkulaatori abil.

Talumistasu makstakse juhul, kui see on üle 1 euro.

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada nii elektrooniliselt (info@elasa.ee) kui kirja teel (Eesti Lairiba Arenduse SA, Harju 6, Tallinn 10130).

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel, kuni uue taotluse esitamiseni.

Siderajatise ette näitamine maaomaniku maal

EstWin optilise kaablivõrgu paiknemist Eesti Vabariigi territooriumil on võimalik jälgida kaardilt: EstWin baasvõrgu kaart

Täpsemalt saab infot EstWin optilise kaablivõrgu rajatiste paiknemist kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti portaalist valides menüüst Kitsenduste rakendus (kitsenduse omanik: Eesti Lairiba Arenduse SA).

Maaomanikel on võimalik tellida oma kinnistu piires ka siderajatise ettenäitamise teenust looduses. Maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on antud teenus tasuta. Kinnituseks, et olete maaomanik, on vaja esitada väljavõte kinnistusraamatust.

Teenuse saamiseks tuleks pöörduda EstWin võrguhaldaja AS Connecto Eesti poole (elasa.haldus@connecto.ee ).

Notariaalsed tehingud maaüksustega, millele on seatud servituut Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks

Juhul, kui maaomanik, kelle kinnistule on seatud servituut Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks, soovib oma kinnistuga mingeid tehinguid teha (jagada, osta, müüa, kinkida vms), on tal vaja taotleda servituudi omanikult kooskõlastus tehingu läbi viimiseks.
Selleks palume pöörduda Eesti Lairiba Arenduse SA e-posti aadressile info@elasa.ee ning kirjeldada lühidalt tehingu sisu, toimumise aega ning kohta.
Eesti Lairiba Arenduse SA vormistab saadud informatsioonist lähtudes vajaliku digitaalse nõusoleku või saadab vajadusel tehingule osalema oma esindaja.