Isikliku kasutusõiguse seadmine ELASA kasuks

Eesti Lairiba Arenduse SA on volitanud järgmisi ettevõtteid esindama Sihtasutust isikliku kasutusõiguse seadmisel ja sellega seotud asjaõiguslepingute sõlmimisel Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks ning esindama Sihtasutust lihtkirjalike ja notariaalselt kinnitatud kokkulepete sõlmimisel elektroonilise side võrgu liinirajatiste ehitamiseks võõrale maale:

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks seatakse Asjaõigusseaduse § 158 1 järgne tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus, mille kohaselt on Sihtasutusel õigus omada lepingu eseme koosseisu kuuluval maaüksusel sideehitisi, kasutada sideehitisi sihipäraselt ning samuti teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks. Maaomanikul tekib kitsenduse seadmise läbi kohustus taotleda tegutsemisluba ja/või tehnilised tingimused ehitustegevuse planeerimiseks ja teostamiseks liinirajatise kaitsevööndis (1+1 meetrit siderajatise keskjoonest arvates) ning õigus saada tasuta liinirajatise paiknemise ettenäitamise teenust oma kinnistu piires ning talumistasu seaduses ettenähtud korras. Rohkem infot talumistastu kohta on leitav siit.