Projektide kooskõlastamine

Ehitusprojekti kooskõlastamisel lähtub ELA SA Ehitusseadustikust, Planeerimisseadusest, Eesti Vabariigi Standarditest, Elektroonilise side seadusest, Majandus-ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73 “Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, Maanteeameti ja ELA SA vahel 06.05.2010.a. sõlmitud raamlepingust ja määrusest “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.

Teenuste hinnakirja ja arvelduse korra leiate siit.

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada paberkandjal originaal-allkirjaga posti teel AS Connecto Eesti aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn või digitaalallkirjaga e-posti aadressile elasa.haldus@connecto.ee

Täiendavat infot taotlusvormi kohta saab, kui pöördute toodud e-posti aadressile või helistate EstWin võrgu järelevalve spetsialistile telefonil 5336 4150.