Digiarengukava seitse sammast

Euroopa digitaalarengu voliniku Neelie Kroesi sõnul on 10% Euroopa Liidu digitaalse arengukava eesmärkidest tänaseks täidetud, 80% rakendamine kulgeb õiges suunas ja 10% on vaja rööpaile tagasi upitada.

Euroopa Liidu digitaalne arengukava võeti vastu üheksa kuud tagasi ja seisab seitsmel sambal:
• Ühtne digitaalne turg
• Koostoime ja standardid
• Usaldus ja turvalisus
• Väga kiire internet
• Teadustöö ja innovatsioon
• E-oskuste kasvatamine
• IKT sotsiaalsete muutuste teenistuses

Vastutus üksikute valdkondade rakendamise eest on jagatud Euroopa Liidu erinevate juhtorganite vahel. Peale Euroopa Komisjoni tegelevad vastava seadusandlusega veel Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlament. Samuti löövad kaasa liikmesriigid, panustades riiklike lairibavõrkude arendamisse. Kaasatud on kolmas sektorgi, mis osaleb aruteludes turvalisuse ja privaatsuse teemal.
Neelie Kroesi meeskond jälgib süstemaatiliselt digitaalse arengukava rakenduskäiku ja digivoliniku sõnul on hetkel asjad hästi 90% tegevuste ulatuses. 10% arengukavast on täidetud, 80% on plaanikohases etapis ja 10% tegevustest on ajakavast maas.Kahe kuu pärast mais avalikustab Euroopa Komisjon digiarengukava senise käigu ülevaate (ing.k digital agenda scoreboard).
Samas on välja tulnud ka selline asi, et hetkel kui mõni arengukavas ette nähtud tegevus saab täidetud, tõeline töö alles algab. Näiteks möödunud aasta septembris võeti vastu nn Lairibapakett, mida Kroes võrdleb Euroopa digitaalse hapnikuga, mis on jõukuse ja heaolu seisukohalt elulise tähtsusega. Edukast lairibavõrkude arendamisest sõltuvad miljonid töökohad, rääkimata Euroopa laiemat majanduskasvust ja sotsiaalsest sidususest.
Lairibaühenduse kava aga ei tähenda automaatselt igal ajal kasutatavaid esmaklassilisi võrke. Nimetatud võrkude rajamiseks vajab Euroopa paremaid investeerimistingimusi ja avatumat konkurentsi, mille teelt tuleb kõrvaldada nii seadusandlikud- kui turutakistused.
Euroopa digiarengukava eesmärgid peaks saama täidetud 2015. aastaks.
Rohkem infot Euroopa digitaalse arengukava hetkeseisu kohta leiab Neelie Kroesi 1. märtsil Cebit’i tehnoloogiamessil peetud kõnest.

Allikas: DELFI