Komisjon kiidab heaks riigiabi andmise Eestit katva ülikiire internetiühenduse loomiseks

Euroopa Komisjon on riigiabi eeskirjade kohaselt heaks kiitnud Eesti kava toetada projekti EstWin, üleriigilise infrastruktuuri loomist kiire lairibaühenduse arendamiseks.

Projekti eesmärk on ühendada maapiirkonnad olemasoleva kiudoptiliste kaablite võrguga ja tagada neile juurdepääs kiire interneti teenustele. Komisjoni arvates vastab projekt riigiabi eeskirjadele, sest seda ei oleks võimalik ellu viia ainult turujõududele toetudes ja kõik operaatorid saavad infrastruktuuri kasutada samadel tingimustel.

“Mul on väga hea meel Eesti kiire interneti strateegia üle,” ütles Joaquín Almunia, konkurentsivolinik ja Euroopa Komisjoni asepresident. „Sellega aidatakse saavutada ELi digitaalse tegevuskava eesmärki tagada digitaalse ühtse turu pakutav jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne kasu, kahjustamata seejuures põhjendamatult konkurentsi.”

Kogu Eestit katva kiire interneti infrastruktuuri loomise projekt EstWin on osa „Eesti Infoühiskonna Arengukavast 2013”. Komisjon võttis projekti EstWin hindamisel aluseks 2009. aasta ELi suunised lairibavõrkudele antava riigiabi kohta (vt IP/09/1332 ja MEMO/09/396).

Vastavalt lairibavõrke käsitlevatele suunistele võivad mittetulundusühendused taotleda toetust piirkondlike kiudoptiliste võrkude ehitamiseks ja haldamiseks piirkondades, mis veel ei ole sellise võrguga kaetud, tingimusel et nad pakuvad kõikidele huvitatud telekommunikatsioonioperaatoritele võimaluse kasutada seda infrastruktuuri võrdsetel tingimustel.

Projekt peaks tagama 98%-le Eesti kodudest, ettevõtetest ja asutustest kiire internetiühenduse andmeedastuskiirusega vähemalt 100 Mbit/s – seda ka piirkondades, kus erainvesteeringutega lähitulevikus niisugust katvust ei saavutataks. Sageli ei ole operaatorid ärilistel kaalutlustel piisavalt motiveeritud olemasolevaid võrke moderniseerima, sest eelkõige hõredamalt asustatud piirkondades ei saaks nad loota, et nende investeeringud end piisavalt ära tasuksid. Riigiabita ei oleks seetõttu võimalik saavutada väga kiire internetiühenduse nii laialdast levikut.

Eestis loodetakse, et EstWini projekt aitab kõrvaldada digitaalse lõhe linna- ja maapiirkondade vahel, suurendab sotsiaalset ühtekuuluvust ja aitab kaasa majanduskasvule.Vajaliku lairiba infrastruktuuri kättesaadavus on kohalike omavalitsuste jaoks oluline tegur ettevõtete piirkonda meelitamise, kaugtöö, tervishoiuteenuste osutamise ning hariduse ja avalike teenuste parandamise juures.

Taustateave

Euroopa digitaalne tegevuskava on üks 3. märtsil 2010 komisjoni vastuvõetud Euroopa 2020. aasta strateegia tähtsamaid algatusi. Selle eesmärk on tagada digitaalse ühtse turu pakutav jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne kasu, kindlustades kõikidele 2013. aastaks juurdepääsu lairibaühendusele ja edendades ülikiiret internetti. Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid liikmesriigid koostama kiiret internetiühendust käsitlevad tegevusstrateegiad ja suunama muu hulgas struktuurifondide kaudu erainvesteeringutega täielikult katmata valdkondadesse riiklikke rahalisi vahendeid.

Komisjoni uued lairibavõrke käsitlevates suunistes, mis võeti vastu 2009. aasta septembris (vt IP/09/1332 ja MEMO/09/396), kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas liikmesriigid saavad kasutada ELi riigiabi suuuniseid, et anda toetust selleks vajaliku lairibavõrgu väljaehitamiseks. Pärast suuniste vastuvõtmist on komisjon käsitlenud paljusid lairibaühendusega seotud juhtumeid (vt ka MEMO/10/31).

Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbri N 196/2010 all riigiabi registris, mis asub konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil. Uutest riigiabi otsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

Allikas: www.europa.eu